Ota yhteyttä

1st column
Second column
Third column

Palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys

Soprano Oyj                                                                                                                                                                       
Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys, pdf

I   Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle tekee yhtiön hallitus.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja irtisanomisen perusteella maksettavasta korvauksesta päättää hallitus. Asian hallitukselle valmistelee hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhden erikseen nimettävän hallituksen jäsenen kanssa.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajalle raportoivan muun johdon palkitsemisen valmistelee toimitusjohtaja ja hyväksyy hallituksen puheenjohtaja (yksi yli yhden -periaate). Lisäksi toimitusjohtaja valmistelee ja hallitus hyväksyy vuosittain johdon ja koko henkilöstön vuositavoitteiden saavuttamiseen sidotun palkitsemisohjelman.

Johdon mahdollisen optio- tai osakepalkkiojärjestelmän valmistelee toimitusjohtaja, ja hallitus päättää siitä yhtiökokouksen antamien valtuuksien rajoissa.

21.4.2016 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 5.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

II   Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenet

Varsinainen yhtiökokous 21.4.2016 päätti, että päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200.000 euroa, joka maksetaan rahavastikkeena kuukausittain yhtiön normaalin palkanmaksun aikataulun mukaisesti.

Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna lokakuussa 2016 1.6.2016–30.9.2016 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2016, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on päätoiminen, hänelle voidaan maksaa palkkaa yhtiökokouksen päätöksellä. Lisäksi hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkioita tai korvauksia, mikäli he tekevät yhtiölle pienimuotoisia selvityksiä tai hoitavat muita operatiivisia tehtäviä. Näiden teettämisestä ja palkkiosta päättää hallitus. Hallituksen jäsenten tehtävän hoitamiseen liittyvät matka- ja muut kulut korvataan yhtiön ohjesäännön mukaan.

Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa tai palkkioita, mikäli he saavat palkkaa konsernista.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Hallitus päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. Vuonna 2016 bonuspalkka on kolmen kuukauden palkka, mikäli konserni saavuttaa vuodelle asetetun liiketulostavoitteen. Liiketuloksen positiivinen kehitys on tärkeä yhtiön maksuvalmiuden ja omavaraisuuasteen parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Hallitus seuraa tavoitteen totetumista joka kokouksessa sekä arvioi asetetun tulostavoitteen tasoa puolivuosittain. Mahdollinen bonuspalkkio maksetaan vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän ajan palkitsemisjärjestelmää käytössä vuonna 2016.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Yhtiössä ei ole käytössä lisäeläkkeitä. Sopimukseen ei sisälly allekirjoituspalkkiota, sitouttamisbonusta tai irtisanomiskorvausta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Muu johto

Laajennetun johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja hallituksen päättämästä vuosibonuksesta.  Kunkin maksimivuosibonus vuonna 2016 on oman liiketulostavoitteen saavuttamisesta 1 kk palkka ja konsernin tulostavoitteen saavuttamisesta 0,5 kk palkka.

 

Palkitsemisraportti vuodelta 2015

Hallitus, palkat ja palkkiot

       

tuhatta euroa

2015

2014

   

Anne Berner, hallituksen puheenjohtaja 31.5.2015 asti

3

10

   

Arto Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja 1.6.2015 alkaen

11

9

   

Arto Tenhunen, toimitusjohtaja 1.1.-21.10.2015, talousjohtaja 1.9.-31.12.

173

182

   

Aino Sallinen, hallituksen jäsen

10

5

   

Timo Tiihonen, hallituksen jäsen

10

9

   

Pekka Vennamo, hallituksen jäsen

10

10

   

Pekka Viljakainen, hallituksen jäsen

0

6

   

Yhteensä

216

231

   
         

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6 000 euroa

sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 300 euroa kuukaudessa.

 

Vuosipalkkion maksu tapahtuu osakkeina. Kukin hallituksen jäsen sai joulukuussa 9 000 Soprano Oyj:n osaketta.

         

Lainat lähipiirille

       

tuhatta euroa

2015

2014

   

Johtoon kuuluville avainhenkilöille myönnetyt lainat

 

     

Tilikauden alussa

0

114

   

Tilikauden aikana myönnetyt lainat

 

     

Lainojen takaisinmaksut

 

-113

   

Veloitetut korot

 

5

   

Tilikauden aikana saadut korkomaksut

 

-5

   

Tilikauden lopussa

0

0

   
         

Henkilöstöannin lainat on kokonaan maksettu lähipiirin ja muiden merkitsijöiden osalta per 31.12.2014.

 
         

Toimitusjohtaja

       

tuhatta euroa

2015

2014

   

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, Kaisa Vikkula 22.10.2015-

19

0

   

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, Arto Tenhunen 1.1.- 21.10.2015

153

182

   

Yhteensä

172

182

   
         

Toimitusjohtaja ei ole saanut palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

   

Toimisopimukseen ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta.

   

Irtisanomisaika on 6 kk, miltä maksetaan normaali palkka, ei irtisanomiskorvausta.

     
         

Johdon työsuhde-etuudet

       

tuhatta euroa

2015

2014

   

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

370

668

   

Osakeperusteiset etuudet

0

36

   

Yhteensä

370

704

   
         

Johtoryhmän jäsenet eivät ole saaneet palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

 

Johtajasopimuksiin ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta.

   

Irtisanomisaika on 3-6 kk, miltä maksetaan normaali palkka. Vain toimitusjohtajan varamiehellä Timo Helosuolla oli irtisanomiskorvaus sopimuksessaan.

 

Arto Tenhunen on 22.10.2015 asti toiminut Sopranon toimitusjohtajana ja tämän jälkeen hän on ollut päätoiminen hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös toistaiseksi konsernin vt. talousjohtajana. Hänen saamansa kokonaiskorvaus on samalla tasolla, jossa hänen taloudellinen korvauksensa oli konsernin toimitusjohtajana toimiessaan. 

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot

Vuonna 2015 tilintarkastajille maksettiin palkkioita 59 220,73 euron arvosta.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista

Vuonna 2015 tilintarkastajille maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 32 423,83 euroa. Nämä liittyvät Soprano Oyj:n tytäryhtiöiden fuusioon.