Soprano Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Soprano Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on viestintään, markkinointiin, julkaisutoimintaan, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, uuteen mediaan, tele- ja tietoliikenteeseen sekä teknologiaan liittyvien palvelujen, välineiden ja laitteiden tuottaminen, valmistus, maahantuonti, myynti, kierrätys, vuokraus ja välitys sekä yritystoiminnan palvelut kuten tiedotus,  koulutus,mainonta, markkinointi, konsultointi, lakiasiainneuvonta niihin liittyvine eri liiketoimintamuotoineen sekä  kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä arvopaperikauppa, Suomessa ja ulkomailla.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta.

6 § Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin.

7 § Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Milloin tilintarkastusta toimittamaan valitaan  Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei ole valittava. Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajien tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajienosakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.

Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä:

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
  2. tilintarkastuskertomus, päätettävä
  3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
  4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
  7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, valittava
  8. hallituksen jäsenet,
  9. yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä.

10 § Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta.

12 § Poistettu.

13 § Poistettu.