Tietosuojaseloste

Tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Asiakaspalvelumme security@soprano.fi vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin viikon kuluessa.

1. Rekisterinpitäjä

Soprano Oyj (jäljempänä ”Soprano”)
Y-tunnus 0548170-4
Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö
Esa Lahtela, tietohallintojohtaja

3. Rekisterin nimi

Sopranon ja sen Suomen ja Ruotsin konserniyhtiöiden asiakasrekisteri.

Konserniin kuuluvat Management Institute of Finland MIF Oy, Tieturi Oy ja Informator Utbildning Svenska AB

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Sopranon asiakkaan ja Sopranon välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, asiakasohjelman toteuttaminen sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Sopranon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.

Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Sopranon konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Tietojen käytön perusteet

Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

 • SOPIMUS: Käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen, kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme. Käsittelemme vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeen kyseisessä tapauksessa. Tyypillisesti yhteystietoja, ostohistoriaa ja muita kohdassa 6 mainittuja tietoja.
 • SUOSTUMUS: Suostumukseen perustuen käsittelemme tietojasi lähettäessämme sähköisiä markkinointiviestejä, kun olet antanut siihen luvan.
 • LAKISÄÄTEINEN VELVOLLISUUS: Säilytämme tiettyjä tietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Säilytämme esimerkiksi laskutustietoja lainsäädännön vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten. Tutkintotodistukset säilytämme ikuisesti.
 • OIKEUTETTU ETU: Oikeutetulla edulla viittaamme yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa tuotteidemme ja palvelujemme suoramarkkinointia sekä liiketoiminnan hallintaa ja kehittämistä varten. Esim. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, asiakaspalveluun sekä liiketoiminnan raportointiin.
  Oikeutettua etua käyttäessämme, arviomme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat käsiteltävälle huolellisesti. Käsiteltävällä on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, kulloinkin voimassa olevan kanta-asiakkuuden etuohjelman taso ja voimassaoloaika, sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut, mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat palvelleet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Sopranon välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 8 vuotta.

Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot tallennetaan säännönmukaisesti asiakkaan tekemästä koulutusilmoittautumisesta, puhelinsoitosta tai muista vastaavista asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista. Nimi-, osoite- ja kuolin tietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella. Suoramarkkinointikielto ja ostojen rekisteröintikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä erillisistä ilmoituksista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä esimerkiksi yritysten verkkosivuilta sekä palveluntarjoajilta (esim. Suomen Asiakastieto Oy), julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Soprano voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Soprano voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Soprano huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. Soprano voi luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaan Sopranon tilaamien tutkimuksien käyttöön.

10. Rekisterin suojaus

Soprano noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, jotka suojaavat Sopranon ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

11. Profilointi

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Soprano voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.

Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

12. Evästeet

Ensimmäistä kertaa vieraillessasi sivustoillamme, sinulle ilmoitetaan käyttämistämme evästeistä ja voit ottaa käyttöön valinnaiset evästeet ja seurantalaitteet. Jotkut evästeet ja seurantalaitteet ovat välttämättömiä palvelun toiminnalle, eikä niitä voida poistaa käytöstä evästeiden hyväksyntätyökalulla / bannerilla. Jos haluat poistaa nämä käytöstä, voit tehdä sen selaimen asetusten kautta.

Eväste on tietokoneellesi sijoitettu pieni tiedosto. Evästeet auttavat meitä:

 • Ymmärtämään verkkosivustojemme selaustavat
 • Ymmärtämään verkkosivustomme kävijöiden lukumäärä ja vieraillut sivut
 • Muistamaan sinut, kun palaat verkkosivuillemme, jotta voimme tarjota sinulle yksilöllisemmän kokemuksen.

Suurin osa evästeistä poistetaan heti, kun suljet selaimesi. Näitä kutsutaan istuntoevästeiksi. Muita, pysyviä evästeitä, tallennetaan tietokoneellesi, kunnes poistat ne tai niiden voimassaolo päättyy.

Käyttämämme evästeiden luokat:

 • Välttämättömät evästeet (Necessary Cookies)

Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, eikä niitä voida poistaa järjestelmissämme. Ne asetetaan yleensä vastauksena palveluihin liittyviin pyyntöihin liittyviin toimiin, kuten tietosuoja-asetusten määrittämiseen, kirjautumiseen tai verkkokaupan käyttämiseen. Voit asettaa selaimesi estämään tai ilmoittamaan sinulle näistä evästeistä, mutta jotkut sivuston osat eivät sitten toimi. Kaikki nämä evästeet ovat peräisin suoraan sivustoiltamme tai tietojenkäsittelijöiden puolesta toimivilta tietojenkäsittelijöiltä, esim. Paytrail tarjoaa verkkomaksupalveluita. Kaikki nämä evästeet ovat ”ensimmäisiä osapuolia” huolimatta siitä, että ne tulevat eri verkkotunnuksista.

 • Toiminnalliset evästeet (Preference cookies)

Toiminnalliset evästeet antavat verkkosivustolle mahdollisuuden muistaa tietoja, jotka muuttavat verkkosivun käyttäytymistä tai ulkonäköä, kuten ensisijainen kieli tai alue, jolla olet.

 • Analyytiikkaevästeet (Statistic cookies)

Analytiikkaevästeet auttavat meitä ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustojen kanssa keräämällä tietoja nimettömästi.

 • Mainontaevästeet (Marketing cookies)

Mainontaevästeitä käytetään verkkosivustojen kävijöiden seuraamiseen. Tarkoitus on näyttää yksittäisen käyttäjän kannalta merkityksellisiä ja kiinnostavia mainoksia, jotka ovat arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolien mainostajille.

Sivustoillamme on kuvattu tarkemmin sivuston käyttämät evästeet, niiden käyttötarkoitus ja säilytysaika.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Soprano kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Sopranon ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Soprano voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröity voi antaa Sopranolle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

14.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Sopranon asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

14.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Sopranon vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

14.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

14.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14.5 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Sopranolle tämän tietosuojaselosteen kohdan 14 mukaisesti.

15. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Sopraanoon.

Sähköpostitse: security@soprano.fi
Postitse osoitteeseen: Soprano Oyj/Asiakastietokanta/Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
Tulemalla yhtiön toimipisteen osoitteeseen Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki

Soprano voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Päivitetty: 1.9.2022

***

Sopranon väliaikainen markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Sopranon ja sen Suomen konserniyhtiöiden väliaikainen markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käyttöperuste

Henkilötietoja käytetään Sopranon ja sen konserniyhtiöiden viestintään sekä sähköiseen B2B-suoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään. Rekisterin käyttö perustuu oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietokentät

 • Henkilön nimi
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön titteli / vastuualue
 • Henkilön puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen toimiala
 • Yrityksen liikevaihto
 • Yrityksen henkilökuntaluokka

Rekisterin tietolähteet

Suomen Asiakastieto Oy

Työpajankatu 10 A
PL 16, 00581 Helsinki

p. 010 270 7200 (yritykset)
p. 010 270 7300 (kuluttajat)

asiakaspalvelu@asiakastieto.fi (yritykset)
omatieto@asiakastieto.fi (kuluttajat)

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle osapuolelle, ellei kyseessä ole tietojen luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmään, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä Sopranon sisällä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot tallennetaan yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Vastaanottajalla on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Jokaisessa Sopranon ja sen konserniyhtiöiden lähettämässä suorapostissa on lain vaatima linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Vastaanottaja voi asettaa suoramarkkinointikiellon myös ottamalla yhteyttä Soprano Oyj:hin alla olevaan osoitteeseen:

Soprano Oyj
Väliaikainen markkinointirekisteri
Esa Lahtela
Mannerheimintie 15
00260 Helsinki

Tieto virheestä ja korjatut tiedot tulee ilmoittaa Sopranolle (info@soprano.fi), joka informoi asiasta rekisterin ylläpitäjälle Suomen Asiakastieto Oy:lle.

Niiltä osin kuin tässä väliaikaisen markkinointirekisterin tietosuojaselosteessa ei ole tarkemmin määrätty sovelletaan tähän, Sopranon ja sen Suomen ja Ruotsin konserniyhtiöiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteen määräyksiä.

Päivitetty: 1.9.2022

***

Tallentava kameravalvonta

Rekisterin nimi

Sopranon ja sen konserniyhtiöiden tallentava kameravalvontajärjestelmä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Sopranon ja sen konserniyhtiöiden omaisuuden suojaamiseen sekä ennaltaehkäistäksemme rikoksen kohteeksi joutumista sekä selvittäessämme jo tapahtuneita rikoksia ja vahinkotapahtumia toimipaikoissamme ja niiden läheisyydessä.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Soprano katsoo, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin on Soprano:n omaisuuden suojaamiseksi ja työntekijöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, ja samoja intressejä ei voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Rekisterin tietolähteet

Rekisteri koostuu aika- ja paikkasidonnaisista kameravalvontajärjestelmän videotallenteista. Nämä muodostavat rekisterin tietosisällön kokonaisuudessaan. Kameravalvontajärjestelmä on käytössä Sopranon toimitilassa, pihoilla ja välittömässä läheisyydessä osoitteessa Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat Sopranon ja sen konserniyhtiöiden asiakkaat sekä työntekijät. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat edellisten lisäksi myös muut kiinteistön käyttäjät.

Rekisteröityjä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta toimipaikoilla näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” -kylteillä ja/tai tarroilla.

Tietojen käsittelijät

Henkilötietoja saavat käsitellä Sopranon konsernin työntekijät, joiden tehtäväkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys tai henkilöt, joiden tehtäväkuvaan kuuluu rikos- tai vahinkoasioiden käsittely.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan poliisille ja muille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus kameratallenteiden käsittelyyn. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille myös tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun kameravalvontajärjestelmään, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä Sopranon sisällä.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Tiedot tallennetaan yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisin keinoin suojattuja.

Kameratallenteita säilytetään kahden viikon ajan tallennushetkestä tai niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista rikos- tai vahinkoasian käsittelemiseksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Sopranon kameravalvontarekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Sopranon vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa rekisteröity voi siirtää tiedot toisen henkilötietorekisterin rekisterinpitäjälle.

Kameroiden videotallenteiden luonteesta johtuen niissä voi esiintyä muita henkilöitä ja heidän henkilötietojaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa valitsemallaan tavalla näistä tiedoista ja tiedostoista muiden henkilöiden tunnistamisen mahdollisuus ja henkilötiedot ja antaa rekisteröidylle näin muokattu tallenne.

Poliisi tai muu viranomainen saattaa antaa määräyksiä ja kieltoja esimerkiksi rikostutkinnan yhteydessä, jotka estävät tietojen siirtämisen toiseen järjestelmään tai luovuttamisen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Sopraanoon.

Sähköpostitse: security@soprano.fi
Postitse osoitteeseen: Soprano Oyj/Kameravalvonta/Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
Tulemalla yhtiön toimipisteen osoitteeseen Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki

Päivitetty: 1.9.2022

Sivustolla käytettävät evästeet

SOPRANO OYJ ON NYT WETTERI OYJ